Coberta de Fibrociment

El fibrociment és un producte indicat específicament per a teulades industrials o agrícoles per la seva gran resistència a la corrosió.

Està format per un placa gran onda de fibrociment reforçat de color vermell, gris, verd o pissarra, subjectada a les bigues mitjançant anclatges galvanitzats o d’inoxidable.