Doblat de Cobertes

Amb el pas dels anys les cobertes es deterioren o requereixen d’un millor aïllament tèrmic. Gil Teulades ha portat a terme grans projectes de doblat de teulades de xapa, fibrociment sense amiant, làmines asfàltiques, sintètiques, etc… amb diferents sistemes i solucions tècniques segons les necessitats de cada obra i/o projecte.