Façana Sate

És un sistema d’aïllament tèrmic a l’exterior en murs edificats. Els murs poden ser de formigó, totxana, bloc, o fets a base de panells prefabricats. Aquest sistema es composa d’elements o portants i contribueixen a la impermeabilitat i durabilitat del suport, al protegir-los davant agents naturals. És un sistema útil tant en obres noves com a rehabilitacions.

L’aplicació d’aquest producte està basat en diferents productes que són aplicats en vàries fases per tal d’obtenir el resultat final. Els elements que componen el sistema SATE són:

  • Planxa d’aïllament (EPS, XPS, fibra de fusta…) fixada amb morter
  • Tacs de plàstic o grapes d’acer inoxidable
  • Morter
  • Malla de fibra de vidre
  • Perfils d’inici i cantoners
  • Revestiment d’acabat: morter mineral; estucat de calç; acrílic