Acústica i insonorització

La diferència bàsica entre so i soroll és que el soroll és un so no desitjat, generalment de nivell alt i molest. La contaminació acústica neix de l’activitat humana, normalment associada a una activitat de tipus industrial. L’estudi i anàlisi de tota manifestació de soroll, ja sigui de tipus aeri o estructural, ens permet proposar una acció correctora per complir amb la normativa vigent:

  • Condicionament acústic
  • Aïllament acústic
  • Tancaments, cabines i barreres acústiques
  • Portes i visors acústics
  • Tractament d’entrades/sortides d’aire, xemeneies, etc.
  • Control de la vibració estructural