Característiques

Realització de coberta amb panell sandvitx de 40mm. de gruix format per planxa d’acer prelacada amb nucli d’espuma de poliisocianurat (PUR). Panell sandvitx amb sistema d’unió encadellat, estanc i fixació oculta mitjançant tapajuntes. Acabat exterior/interior blanc.

Remats de coberta a mida amb planxa prelacada de 0,6mm de gruix acabat blanc.

Canals de planxa metàl·lica galvanitzada de 1mm de gruix

Lluernari de policarbonat cel·lular en posició vertical compost per 7 parets amb un gruix total  de 30mm, amb juntes estanques. Acabat Opal amb protecció contra U.V.amb lluernaris polivalents cel·lular. 

Materials utilitzats

Coberta  

  • Panell sandvitx PUR de 40mm. color blanc.
  • Lluernari policabronat cel·lular de 30mm.
  • Remat prelacat blanc 0,6mm
  • Remat galvanitzat 1mm
  • Planxa grecada blanca 30/206/1030 de 0,6mm
  • Manta IBR desnudo 80mm